Autorització cessió d’imatges

Autorització cessió d'imatges de menors

Autoritzo al Club Handbol Sant Cugat a fer ús del material fotogràfic i audiovisual de les activitats que es duguin a terme a l’entitat. Les imatges podran ser usades per a:

  • Difusió d’activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, bloc i xarxes socials de l’entitat.
  • Ús intern en memòries i projectes de l’associació.
  • Documents i material gràfic imprès com cartells, fullets i manuals.

L’entitat es compromet a què la utilització d’aquestes imatges en cap cas suposarà un dany a l’honra i intimitat del menor, ni serà contrària als interessos dels menors, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor.

I perquè així consti signo l’autorització (formularí d’inscripció)

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les imatges preses i les dades personals d’aquesta autorització seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és l’entitat , amb CIF G-63207914, i domicili a PAV2 Rambla del Celler sn , que podrà tractar les mateixes i fer-ne ús en els termes i per a la finalitat fixats en aquest document. El destinatari d’aquestes dades serà únicament dit responsable, que no realitzarà cap cessió dels mateixos, llevat de les comunicacions als encarregats del tractament que col·laborin en la prestació dels serveis a què es refereix el tractament. La base jurídica d’aquest tractament és el propi consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti al legítim tractament realitzat fins a aquesta data. Aquestes imatges seran conservades pel temps exclusiu per a complir la finalitat per a la qual van ser recollides i mentre no prescriguin els drets que pugui exercitar contra el responsable, excepte norma que disposi un termini superior. En qualsevol moment puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit dirigit a info@handoblsantcugat.com. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).