Inscripcions Temp. 2023/24

Inscripcions temporada 2023/24

Dades del jugador

Tamany màx. de l'arxiu 1Mb
Necessari per determinar els horaris d'entrenament
Declaro ser major de 14 anys i autoritzo l'ús de la meva imatge en els mitjans de comunicació del club.

La finalitat de recollida d’aquestes dades és realitzar les inscripcions per a la temporada 2023/24.
El tractament de les dades de caràcter personal el realitzarà el Club Handol Sant Cugat, amb domicili a Sant Cugat del Vallès, Pav. 3 ZEM Rambla del Celler s/n, CIF G63207914 i inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb número 17930, teléfon 935906894 i mail info.hsc@handbolsantcugat.org..
D'acord amb l'article / de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, els menors d'edat que tinguin més de catorze anys poden donar per si mateixos el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.
Quan el consentiment sigui la base del tractament de dades dels menors de catorze anys ha de constar-ne les dades personals i autorització de la persona titular de la pàtria potestat o tutela.
Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament, oblit i portabilitat.
Per exercitar qualsevol d’aquests drets, s’haurà de dirigir a la direcció de correu electrònic info.hsc@handbolsantcugat.org.
El firmant declara que les dades incorporades son certes.